Doradztwo i projekty instalacji sanitarnych

Do­ku­men­ta­cję pro­jek­to­wą spo­rządza­my za­rów­no dla bu­dyn­ków nowo pro­jek­to­wa­nych jak i tych już ist­nie­jących np. pod­da­wa­nych re­mon­tom czy ter­mo­mo­der­ni­za­cji

Spe­cja­li­zu­je­my się w two­rze­niu do­ku­men­ta­cji dla bu­dyn­ków miesz­kal­nych, obiek­tów usłu­go­wych, biu­ro­wych, uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej (sz­ko­ły, przed­szko­la, szpi­ta­le itd.). Często pro­jek­ty wy­ko­nu­je­my tak­że dla obiek­tów prze­my­sło­wych, ha­l ma­ga­zy­no­wych i in­nych in­we­sty­cjach wiel­ko­po­wierzch­nio­wych.

Projektujemy na zle­ce­nie pry­wat­nych in­we­sto­rów, urzę­dów, przedsiębiorców, pra­cow­ni ar­chi­tek­to­nicz­nych, de­we­lo­pe­rów, spół­dziel­ni i wspól­not miesz­ka­nio­wych.

Jako zespół bardzo dbamy, aby jakość proponowanych przez nas usług była najwyższa i satysfakcjonująca dla Inwestorów, dlatego zapoznajemy się z oczekiwaniami i założeniami finansowymi ustalonymi przez Zleceniodawcę i na tej podstawie przygotowujemy ostateczną wycenę i formę projektu.

Wykonujemy też projekty sieci oraz przyłączy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. Oferujemy wsparcie w procesie projektowym wspomagając w sprawach formalnych już na etapie koncepcji. Jednocześnie jesteśmy Wykonawcą instalacji sanitarnych, dzięki czemu jesteśmy w stanie już na etapie projektowym zaproponować najlepsze rozwiązanie dla danego obiektu.